Dikemaskini September 17, 2019

TERMA DAN SYARAT

TUN, Inc. ("TUN") gembira dapat menjimatkan wang anda dengan Diskaun Pelajar, Buku Teks Termurah atau kod khas untuk pelajar. TUN mahu anda menjimatkan wang setiap hari melalui penggunaan laman web kami ("Laman Web ini"). Dengan menggunakan Laman Web ini, anda secara tersirat bersetuju untuk mematuhi "Syarat Penggunaan" ini dan mengiringi "Dasar Privasi". Jika anda tidak bersetuju untuk Terma Penggunaan ini, jangan mengakses Laman Web ini. Istilah "you," "your" dan "yours" merujuk kepada anda, pengunjung ke Laman Web ini. Terma "TUN," "kami," "kami" dan "kami" merujuk kepada TUN, tuan rumah laman web ini. Kami mungkin secara berkala membuat perubahan pada Syarat Penggunaan ini. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk mengkaji versi Terma Penggunaan terkini yang paling kerap dan untuk dimaklumkan mengenai apa-apa perubahan kepadanya. Anda bersetuju bahawa penggunaan laman web ini yang berterusan selepas penerbitan apa-apa perubahan akan menjadi penerimaan anda terhadap Terma Penggunaan yang diubah.

Lesen untuk Menggunakan Laman Web

Tertakluk kepada Syarat Penggunaan ini, kami memberikan lesen terhad, peribadi, tidak eksklusif dan tidak boleh pindah untuk menggunakan Laman Web ini untuk kegunaan peribadi anda, dan bukan untuk dijual semula atau pengedaran selanjutnya ("Lesen Terhad"). Hak anda untuk menggunakan Laman Web ini adalah terhad oleh syarat-syarat yang ditetapkan dalam Syarat Penggunaan ini. Kecuali untuk Lesen Terbatas yang diberikan kepada anda, kami mengekalkan semua hak, tajuk dan kepentingan dalam dan ke Laman Web ini, termasuk semua hak harta intelek yang berkaitan. Undang-undang harta intelek yang berkenaan melindungi Laman Web ini, termasuk Undang-undang Hak Cipta Amerika Syarikat dan perjanjian antarabangsa.

Kecuali sebagaimana diperuntukkan secara tersirat di dalam Syarat Penggunaan ini atau sebagaimana dibenarkan dengan jelas oleh undang-undang yang berlaku, anda tidak boleh (dan tidak membenarkan atau memberi kuasa kepada pihak ketiga untuk: (a) memperbanyak, mengubah, menterjemah, meningkatkan, menyusun, membongkar, membalikkan jurutera, atau mencipta karya terbitan Laman Web ini; (b) menyewa, menyewakan atau menyerahkan semula permohonan ke Laman Web ini; atau (c) memintas atau melumpuhkan sebarang ciri keselamatan atau teknologi atau ukuran laman web ini.

Akses kepada Laman Web, Pematuhan Dengan Undang-Undang

Anda mestilah berusia 18 tahun atau lebih untuk menggunakan Laman Web ini. Walaupun kami gembira dapat membantu anda menjimatkan wang, kami meminta anda mematuhi undang-undang yang berkaitan dengan mereka. Jangan membeli atau mengambil alkohol jika anda tidak cukup untuk lawati untuk melakukannya. Jangan minum dan memandu. Walaupun kami tidak mempunyai gabungan dengan mana-mana perniagaan yang mengiklankan di TUN.com, kami mengingatkan anda bahawa anda perlu mematuhi undang-undang negara anda, walaupun perniagaan tidak dapat mematuhi kewajipan undang-undang mereka.

Anda mesti mematuhi semua undang-undang yang berkenaan, termasuk undang-undang kawalan eksport Amerika Syarikat, semasa menggunakan Laman Web ini. Kecuali sebagaimana yang dibenarkan secara nyata oleh undang-undang yang terpakai atau dibenarkan oleh kami secara bertulis, anda tidak akan (dan tidak akan membenarkan orang lain): (a) menyimpan, menyalin, mengubahsuai, mengedarkan, atau menjual mana-mana maklumat, (ii) karya audio, visual dan audiovisual, atau (iii) kandungan lain yang disediakan di Laman Web ini ("Kandungan Laman Web"), atau menyusun atau mengumpul Kandungan Laman Web sebagai sebahagian daripada pangkalan data atau kerja lain; (b) menggunakan apa-apa alat automatik (contohnya, robot, labah-labah) untuk menggunakan Laman Web ini atau menyimpan, menyalin, mengubah suai, mengedarkan, atau menjual semula sebarang Kandungan Laman Web; (c) menyewa, memajak atau menyublisen akses anda ke Laman Web ini kepada orang lain; (d) menggunakan Laman Web ini atau Kandungan Laman Web untuk sebarang tujuan kecuali penggunaan peribadi anda sendiri; (e) memintas atau melumpuhkan sebarang pengurusan hak digital, kaedah penggunaan atau ciri keselamatan lain di Laman Web; (f) menggunakan laman web ini dengan cara yang mengancam integriti, prestasi atau ketersediaan laman web ini; atau (g) ​​memindahkan, mengubah atau mengaburkan sebarang notis proprietari (termasuk notis hakcipta) pada mana-mana bahagian Laman Web atau Kandungan Laman Web ini.

Menghubungkan ke Laman Web Ini

Membingkaikan laman web ini sebagai sebahagian daripada laman web lain, menghubungkan dalam talian, atau cara lain untuk menggabungkan bahagian Laman Web ini sebagai sebahagian daripada laman web lain, tidak dibenarkan tanpa persetujuan bertulis terlebih dahulu dari TUN.

Pautan dan Kandungan Pihak Ketiga

Laman Web ini mungkin mengandungi pautan ke produk, perkhidmatan dan laman web pihak ketiga, tetapi kami tidak mengawalnya, tidak mengesahkannya, tidak bertanggungjawab terhadap prestasi mereka, dan tidak bertanggungjawab terhadap mana-mana kandungan, pengiklanan atau lain-lain bahan yang disediakan seperti itu. Kami tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk apa-apa kerosakan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan, atau pergantungan, apa-apa barang atau perkhidmatan yang tersedia melalui produk, perkhidmatan dan tapak web pihak ketiga tersebut.

Kawasan Terlarang Kata Laluan di Laman Web ini

kawasan-kawasan tertentu laman web ini mungkin kata laluan terhad kepada pengguna berdaftar ( "Password-Kawasan Perlindungan"). Jika anda telah mendaftar sebagai pengguna yang dibenarkan untuk mendapatkan akses kepada kawasan yang dilindungi kata laluan, anda bersetuju bahawa anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengekalkan kerahsiaan kata laluan dan hendaklah dengan segera memberitahu TUN jika kata laluan yang hilang, dicuri, didedahkan kepada seorang ketiga yang tidak dibenarkan parti, atau sebaliknya mungkin telah terjejas. Anda bersetuju bahawa anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk mana-mana dan semua aktiviti yang berlaku di bawah akaun anda, sama ada anda seorang individu yang menjalankan aktiviti-aktiviti tersebut.

Penyerahan

Laman web ini membenarkan anda dan pihak ketiga lain untuk menghantar maklumat kepadanya. Anda bersetuju bahawa TUN bebas untuk menggunakan apa-apa komen, maklumat, idea, konsep, ulasan, teknik atau apa-apa bahan lain yang terkandung dalam mana-mana komunikasi yang anda boleh kirimkan kepada kami (masing-masing, "Penyerahan"), termasuk, tanpa had, respons kepada soal selidik atau pos di Laman Web, tanpa sebarang pampasan, pengakuan atau bayaran tambahan kepada anda untuk apa jua tujuan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, membangunkan, mengeluarkan dan memasarkan produk dan membuat, mengubahsuai atau meningkatkan Laman Web ini serta produk dan perkhidmatan kami. Selain itu, dengan menyiarkan apa-apa kandungan di Laman Web ini, menyerahkan maklumat kepada kami, atau menjawab soal selidik, anda memberi kami lesen tanpa izin, tidak boleh dibatalkan, terlayar, bebas royalti, tidak boleh dibatalkan, sublicensable, di seluruh dunia dan hak untuk memaparkan, menggunakan , melaksanakan, membiak, mengubahsuai, mengedar dan mencipta karya terbitan Penyerahan atau maklumat yang dikemukakan dalam mana-mana media, perisian atau teknologi apa pun yang sedia ada atau dimajukan pada masa akan datang. Dengan menghantar atau mengemukakan apa-apa maklumat, anda mewakili dan menjamin bahawa posting awam dan penggunaan Penyerahan atau maklumat anda oleh TUN tidak akan melanggar, atau melanggar, hak mana-mana pihak ketiga.

Anda memahami bahawa dengan menggunakan Laman Web ini, anda mungkin terdedah kepada kandungan yang menyinggung perasaan, sombong atau tidak menyenangkan. TUN tidak mengawal kandungan yang disiarkan oleh pihak ketiga melalui Laman Web ini dan, oleh itu, tidak menjamin ketepatan, integriti atau kualiti kandungan tersebut. Sebarang pendapat, nasihat, kenyataan, perkhidmatan, tawaran, atau maklumat lain yang merupakan sebahagian daripada kandungan yang dinyatakan atau disediakan oleh pihak ketiga di Laman Web ini adalah pengarang atau pengeluar masing-masing dan bukannya TUN, atau pemegang saham, pengarah, pegawai atau pekerja. Dalam keadaan apa pun, akan TUN, pemegang saham, pengarah, pegawai, atau pekerjanya dipertanggungjawabkan untuk sebarang kehilangan atau kerosakan yang disebabkan oleh pergantungan anda terhadap maklumat yang diperoleh melalui Laman Web ini. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menilai sebarang maklumat, pendapat, nasihat, pernyataan atau kandungan lain yang tersedia.

Gunakan Sekatan

Anda bertanggungjawab sepenuhnya terhadap apa-apa kandungan dan bahan lain yang anda serahkan, menerbitkan atau memaparkan di Laman Web ini, atau menghantar kepada ahli lain dan / atau pengguna laman web lain. Anda tidak akan menggunakan Laman Web ini untuk: (a) memuat naik, menyiarkan, menghantar e-mel atau menghantar apa-apa Penyerahan yang mengandungi penyalahgunaan yang menyalahi undang-undang, berbahaya, mengancam, kasar, mengganggu, menyalahi undang-undang, memfitnah, kasar, lucah, bahan lain yang tidak menyenangkan, atau menyerang privasi orang lain; (b) merosakkan TUN atau pihak ketiga dengan apa-apa cara; (c) mempersembahkan mana-mana orang atau entiti, atau sebaliknya menyalahkan hubungan anda dengan seseorang atau entiti; (d) memuat naik, menghantar, menghantar e-mel atau menghantar sebarang Penyerahan yang anda tidak mempunyai hak untuk menghantar di bawah mana-mana undang-undang atau di bawah hubungan kontrak atau fidusiari (seperti maklumat dalaman, maklumat proprietari dan sulit yang dipelajari atau dizahirkan sebagai sebahagian daripada hubungan pekerjaan atau di bawah perjanjian penerangan); (e) memuat naik, menyiarkan, menghantar e-mel atau menghantar sebarang Penyerahan yang melanggar apa-apa paten, tanda dagangan, rahsia perdagangan, hak cipta atau hak proprietari lain mana-mana pihak; (f) memuat naik, menyiarkan, menghantar e-mel atau menghantar apa-apa pengiklanan, bahan promosi, "surat laras," "spam," "surat berantai," "skim piramid" atau apa-apa bentuk permintaan lain yang tidak diminta atau tidak dibenarkan; (g) memuat naik, menyiarkan, menghantar e-mel atau menghantar apa-apa bahan yang mengandungi virus perisian atau apa-apa kod komputer, fail atau program lain yang direka untuk mengganggu, memusnahkan atau mengehadkan fungsi mana-mana perisian atau perkakasan komputer atau peralatan telekomunikasi; (h) mengganggu atau mengganggu Laman Web ini, pelayan atau rangkaian yang berkaitan dengan Laman Web ini, atau tidak mematuhi apa-apa kehendak, prosedur, dasar atau peraturan rangkaian yang berkaitan dengan Laman Web ini; (i) dengan sengaja atau tidak sengaja melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan tempatan, negara, negara atau antarabangsa yang berkenaan; (j) "tangkai" atau sebaliknya mengganggu yang lain; (k) menulis komen yang merujuk kepada orang di bawah umur 18; atau (l) mengumpul atau menyimpan data peribadi mengenai pengguna lain. Jika anda melihat kandungan di Laman Web ini yang melanggar mana-mana sekatan penggunaan ini, sila hubungi TUN dengan segera.

Penafian Jaminan

PENGGUNAAN INI WEBSITE DAN LAMAN WEB KANDUNGAN ADALAH ATAS RISIKO ANDA SENDIRI. LAMAN WEB INI DAN WEBSITE KANDUNGAN DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN "SEBAGAIMANA TERDAPAT". TUN MENAFIKAN SEMUA JAMINAN, SAMA ADA NYATA ATAU TERSIRAT, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, JAMINAN TERSIRAT KEBOLEHDAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, TAJUK, DAN BUKAN PELANGGARAN. KAMI TIDAK MENJAMIN KETEPATAN, kelengkapan, atau kegunaan INI WEBSITE DAN LAMAN WEB KANDUNGAN, DAN APA-APA PERGANTUNGAN ANDA ADALAH akibatnya RISIKO ANDA SENDIRI. SEBARANG BAHAN DIPEROLEHI MELALUI LAMAN WEB INI DILAKUKAN BUDI BICARA DAN RISIKO ANDA SENDIRI, DAN ANDA AKAN BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP SEBARANG KEROSAKAN KOMPUTER ATAU KEHILANGAN DATA AKIBAT MUAT TURUN BAHAN MELALUI LAMAN WEB INI ANDA. NASIHAT ATAU MAKLUMAT, SAMA ADA SECARA LISAN ATAU BERTULIS, YANG ANDA DARI TUN ATAU MELALUI LAMAN WEB INI AKAN MEWUJUDKAN SEBARANG WARANTI YANG TIDAK DINYATAKAN DALAM PERJANJIAN INI. SESETENGAH NEGERI boleh melarang A PENAFIAN WARANTI, DAN ANDA MUNGKIN MEMPUNYAI HAK LAIN YANG BERBEZA MENGIKUT NEGERI.

Had Tanggungjawab

TUN TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB SECARA LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN, KHAS, TURUTAN, ATAU TELADAN, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, GANTI RUGI ATAU KEHILANGAN KEUNTUNGAN, MUHIBAH, PENGGUNAAN, DATA ATAU KERUGIAN TIDAK KETARA (WALAUPUN TUN TELAH DINASIHATKAN KEMUNGKINAN INI KEROSAKAN), AKIBAT PENGGUNAAN LAMAN WEB INI DAN KANDUNGANNYA. SELANJUTNYA, DALAM APA JUA KEADAAN AKAN TUN'S JUMLAH LIABILITI SEMUA JENIS YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN, PENGGUNAAN LAMAN WEB INI ATAU KANDUNGANNYA (TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA TUNTUTAN WARANTI), MELEBIHI SATU RATUS DOLAR ($ 100), TANPA MENGIRA FORUM lITIGASI DAN penyebab TINDAKAN ATAU TUNTUTAN, SAMA ADA DIDAKWA TIMBUL DARIPADA KONTRAK, TORT, ATAU TEORI UNDANG-UNDANG LAIN. KERANA BEBERAPA NEGERI TIDAK MEMBENARKAN PENGECUALIAN ATAU HAD LIABILITI UNTUK KEROSAKAN AKIBAT ATAU SAMPINGAN, HAD ATAS MUNGKIN TIDAK TERPAKAI KEPADA ANDA.

Pelanggaran Hak Cipta

Jika anda percaya bahawa kerja anda telah disalin dengan cara yang merupakan pelanggaran hak cipta, sila hubungi kami di copyright@tun.com dan menyediakan, secara bertulis, maklumat berikut diperlukan oleh Akta Hak Cipta Milenium Digital, 17 USC § 512: (i ) suatu tandatangan elektronik atau fizikal orang yang diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik kepentingan hak cipta; (Ii) suatu perihalan kerja hak cipta yang anda dakwa telah dilanggar, termasuk URL (iaitu, alamat laman web) lokasi di mana karya berhak cipta wujud atau salinan karya berhak cipta; (Iii) pengenalan URL atau lokasi tertentu yang lain di laman web ini di mana bahan yang anda dakwa telah melanggar terletak; (Iv) alamat, nombor telefon, dan alamat e-mel anda; (V) kenyataan anda bahawa anda mempunyai kepercayaan yang baik bahawa penggunaan yang dipertikaikan tidak dibenarkan oleh pemilik hak cipta, agen, atau undang-undang; dan (vi) pernyataan oleh anda, yang dibuat di bawah hukuman sumpah bohong, bahawa maklumat di atas dalam notis anda adalah tepat dan bahawa anda adalah pemilik hak cipta atau yang diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik hak cipta. ejen TUN untuk notis tuntutan pelanggaran hak cipta di laman web ini boleh dicapai dengan menggunakan maklumat hubungan di atas.

Ganti Rugi

Anda akan menanggung rugi dan menanggung TUN, anak-anak syarikat, sekutu, pengarah, pegawai, ejen dan pekerja, tanpa bahaya dari apa-apa kos, ganti rugi, perbelanjaan dan liabiliti yang disebabkan oleh penggunaan Laman Web ini atau Kandungan Laman Web, Guna, atau pelanggaran mana-mana hak pihak ketiga melalui penggunaan Laman Web atau Kandungan Laman Web ini.

Kemas kini ke Laman Web ini

Kami kadangkala boleh mengemas kini Laman Web ini dan Syarat Penggunaan ini. Apabila kami melakukannya, kami akan menyemak semula tarikh "terakhir dikemas kini", tetapi anda harus menyemak Laman Web dan Syarat Penggunaan dengan kerap untuk mengikuti perkembangan terkini. Penggunaan berterusan laman web ini selepas perubahan tersebut akan tertakluk kepada terma penggunaan semasa. Versi Syarat Penggunaan ini akan menggantikan semua versi terdahulu. Walaupun Laman Web ini pada masa ini ditawarkan tanpa caj kepada pengguna, TUN berhak untuk mengenakan bayaran kepada pengguna untuk mengakses semua atau sebahagian daripadanya. Jika TUN mula mengecas untuk akses ke Laman Web ini, ia akan memaklumkan pengguna dengan mengemaskini Syarat Penggunaan ini, dan boleh memberitahu anda melalui e-mel ke alamat yang disediakan oleh anda semasa mendaftar untuk Laman Web ini.

Notis Undang-undang

Terma Penggunaan ini, dan pelaksanaannya, ditadbir oleh undang-undang negeri New York, tanpa mengambil kira konflik dan pilihan prinsip undang-undang. Bidang kuasa eksklusif dan tempat bagi apa-apa tuntutan yang timbul daripada, atau berkaitan dengan, Terma Penggunaan ini atau penggunaan Laman Web ini akan berada di mahkamah Negeri dan Persekutuan yang terletak di New York, New York, dan anda secara muktamad bersetuju untuk mengemukakan kepada bidang kuasa mahkamah tersebut. Kegagalan TUN untuk menguatkuasakan mana-mana hak atau peruntukan dalam Terma Penggunaan ini tidak akan membentuk penepian hak atau peruntukan tersebut melainkan diakui dan dipersetujui oleh TUN secara bertulis. Sekiranya mahkamah bidang kuasa mendapati mana-mana peruntukan Terma Penggunaan ini menyalahi undang-undang, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan selebihnya akan terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya.

Menghubungi TUN

Jika anda mempunyai sebarang soalan atau kebimbangan mengenai laman web ini atau Terma Penggunaan ini, sila hantar keterangan menyeluruh melalui e-mel kepada info@tun.com.

Bermula
Buat akaun anda untuk Simpan
Sudah menjadi penjimat TUN? Kemudian Log masuk!
Selamat Datang Kembali
Sila berikan butiran anda di bawah untuk
log masuk ke akaun anda TUN
Lupa details?
Hubungi TUN
Anda boleh hubungi kami pada 212-564-5651, atau email kami menggunakan borang di sini.